Motiv9 H cmyk doklejone

Podczas noszenia aparatu słuchowego dochodzi do stymulacji drogi słuchowej oraz ośrodków korowych w mózgu. Taki trening słuchowy zapobiega dalszemu spadkowi zrozumiałości mowy w odniesieniu do aktualnego audiogramu. Noszenie aparatu tylko od czasu do czasu zapewnia jedynie doraźną poprawę słyszenia. Zakładanie aparatu słuchowego codziennie na min. 6-8 godzin pozwala na swoistą rehabilitację słuchu.