Każda osoba dorosła ubezpieczona ma prawo ubiegać się o refundację aparatu słuchowego i wkładki usznej raz na 5 lat, natomiast dzieci i młodzież do 26 r.ż. raz na 3 lata. Wysokość dofinansowania przedstawia poniższa tabela.

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

DOROŚLI OD 26 R. Ż.

DZIECI I MŁODZIEŻ DO 26 R.Ż.

Dofinansowanie do aparatu słuchowego

2 x 700 zł

2 x 2000 zł

Dofinansowanie do wkładki usznej (w przypadku aparatu zausznego)

2 x 50 zł

2 x 60 zł

 

Aby uzyskać ww. dofinansowanie, należy udać się do lekarza laryngologa lub audiologa z prośbą o wystawienie zlecenia na aparat słuchowy (lub aparaty słuchowe) i wkładkę uszną (wkładki uszne). Zlecenia te należy potwierdzić w Wojewódzkim Oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia osobiście lub listownie. Można również upoważnić członka rodziny lub opiekuna do uzyskania potwierdzenia zlecenia.

Dodatkowo, osoby z aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności (lekkim, umiarkowanym, głębokim) lub grupą inwalidzką (I, II, III) mogą ubiegać się o wsparcie finansowe z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie lub Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Warunkiem są tu również kryterium dochodowe podawane do wiadomości w ośrodkach, których składa się wnioski o dofinansowanie..