Diagnoza APD (Neuroflow)

Neuroflow - aktywny trening słuchowy

Badania zaburzeń przetwarzania słuchowego APD

Zaburzenie przetwarzania słuchowego (ang. Auditory Processing Disorder – APD) jest zespołem objawów wynikających z różnego typu zaburzeń w obrębie ośrodkowej części układu słuchowego. Występuje pomimo prawidłowego słuchu, ponieważ APD to nieprawidłowości w przetwarzaniu słuchowym na poziomie neuronalnym niewynikające z zaburzeń funkcji poznawczych i językowych. APD to nie problem ze słuchem. Dzieci, które cierpią na APD mają trudności:

 • z koncentracją,
 • z rozumieniem mowy w hałasie,
 • rozumieniem dłuższych lub złożonych poleceń ustnych,
  z uczeniem się (problemy z nauką czytania, pisania, języków obcych).

U pewnej grupy dzieci zaburzenia te współwystępują z dysleksją, ADHD, SLI, opóźnieniem rozwoju mowy, a także z autyzmem.

Symptomy

Problem zaburzeń przetwarzania słuchowego jest szczególnie ważny u dzieci w wieku wczesnoszkolnym, gdyż może mieć poważny wpływ na osiągnięcia szkolne i perspektywy dalszego rozwoju zawodowego.
Dzieci z podejrzeniem zaburzeń przetwarzania słuchowego mimo prawidłowych wyników badań audiometrii tonalnej mają trudności:

 • ze zrozumieniem mowy, gdy w otoczeniu jest gwar hałas (np. szkoła),
 • ze skupieniem uwagi przy dźwiękach z otoczenia,
 • w uczeniu się,
 • nie potrafią dłużej utrzymać uwagi na zadaniu,
 • często „wyłączają się”, myślami są gdzie indziej, sprawiają wrażenie nieobecnych.

Szacuje się, że APD dotyczy ok. 2-3% dzieci w wieku szkolnym, jednak powszechność objawów sugerujących zaburzenia ośrodkowego przetwarzania słuchowego może wskazywać, że odsetek ten jest znacznie wyższy. Na wzrost liczby dzieci, które mają problemy z percepcją słuchową przy prawidłowym słuchu, wpływa szybki rozwój społeczeństwa informatycznego w ostatnich latach. Nadmierna stymulacja bodźcami wzrokowymi oraz słuchowymi (np. przez internet, gry komputerowe, telewizję) powoduje, że zmieniają się wzorce percepcji i analizy informacji. Upośledzone zostają możliwości filtrowania i selekcji informacji, co w konsekwencji prowadzi do zaburzeń koncentracji uwagi. Przyczynia się do tego również ograniczenie czasu spędzanego na bezpośrednich rozmowach dzieci z rodzicami oraz z rówieśnikami. Dodatkowo na powstanie zaburzeń centralnego przetwarzania słuchu u dzieci mogą mieć wpływ powszechne choroby u małych dzieci (wiek przedszkolny i wcześniej) typu: przewlekłe wysiękowe zapalenie ucha środkowego, niektóre alergie, urazy czaszkowo-mózgowe, przerost trzeciego migdałka.

Diagnoza APD

W naszym ośrodku w Poznaniu w celach diagnostycznych centralnego zaburzenia przetwarzania słuchowego APD oraz ryzyka tych zaburzeń korzystamy z platformy APD Medical. Zawiera ona baterie znormalizowanych testów psychoakustycznych skonstruowanych dla metody Neuroflow ATS® oceniających wyższe funkcje słuchowe:

 1. TRW – test reakcji wzrokowej
 2. TRS – test reakcji słuchowej
 3. ASPN-S –  adaptacyjny test rozumienia  słów w szumie
 4. ASPN-Z – adaptacyjny test rozumienia zdań w szumie
 5. DDT test rozdzielnouszny cyfrowy
 6. FPT – test sekwencji częstotliwości
 7. GDT – adaptacyjny test wykrywania przerw, test rozdzielczości czasowej układu słuchowego
 8. DLF – adaptacyjny test różnicowania wysokości dźwięków

Testy te są dostosowane dla trzech grup wiekowych: 4-5 lat, 6-7 lat, 8-12 lat. Możemy je wykonać od 4 roku życia u dzieci mówiących i współpracujących. W wieku 4-6 lat badania określają ryzyko wystąpienia zaburzeń APD, natomiast od 7 roku życia możemy postawić diagnozę audiologiczną, potwierdzającą centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego.

Dzieci ze zdiagnozowanym APD lub podejrzeniem ryzyka zaburzeń mogą skorzystać z terapii Neuroflow ATS® .
Neuroflow Terapia ATS®  jest aktywną formą treningu. Przygotowana jest na podstawie wyników badania diagnostycznego i dlatego stopień jej trudności jest dostosowywany do możliwości dziecka. Rodzaj ułożonych ćwiczeń zależy od podtypu klinicznego do jakiego zostało zakwalifikowane dziecko i od jego wieku. Podczas wykonywania treningu skala trudności zmienia się w sposób adaptacyjny, co pomaga dziecku rozwinąć umiejętności w jego indywidualnym tempie.
Trening odbywa się 3 razy w tygodniu, przy czym każda sesja trwa ok. 20-30 minut. Może być przeprowadzony w domu dziecka lub w naszej placówce. Cała trzyetapowa terapia trwa około 6 miesięcy.

Opracowanie na podstawie materiałów autorstwa APD-Medical Sp. z o.o.